Gemeente Overbetuwe - Instellen van parkeerplaatsen voor het openbaar opladen van elektrische voertuigen - Kreeft 23 (Elst), Grote Kamp 14 (Elst), Eshofsestraat 3 (Elst), Aurelius 14 (Elst), Het Dorpsplein 2 (Herveld), Dorpsstraat 48 (Driel), Prinses Margrietstraat 10 (Elst), Zwanenbloem 25 (Driel)

DeElstgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Overbetuwe - Instellen van parkeerplaatsen voor het openbaar opladen van elektrische voertuigen - Kreeft 23 (Elst), Grote Kamp 14 (Elst), Eshofsestraat 3 (Elst), Aurelius 14 (Elst), Het Dorpsplein 2 (Herveld), Dorpsstraat 48 (Driel), Prinses Margrietstraat 10 (Elst), Zwanenbloem 25 (Driel).

Meer informatie over deze bekendmaking:

Instellen van parkeerplaatsen voor het openbaar opladen van elektrische voertuigen   Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;   Gelet op •artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) Artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap; •Artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit; •Artikel 12, lid b van het BABW, ingevolge het plaatsen van bord E1 geschiedt krachtens een verkeersbesluit;   Aanleiding •De gemeente heeft op 2 december 2016 de visie 'Duurzaam Overbetuwe' vastgesteld, waarin elektrisch rijden een belangrijk speerpunt is en het parkeren van elektrische auto's prioriteit krijgt ten opzichte van meer vervuilende auto's. Dit verkeersbesluit voorziet in het reserveren van voldoende parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto's.     Procedure •Om dit verkeersbesluit zorgvuldig te nemen, volgen we de uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Awb. Voor u ligt het verkeersbesluit. Binnen 6 weken nadat dit verkeersbesluit ter inzage is gelegd, kunnen belanghebbenden hiertegen bezwaar maken.   Overwegende dat: •Steeds meer inwoners en bezoekers van de gemeente beschikken over een elektrische auto; •Het elektrisch rijden de komende jaren, naar verwachting, verder zal toenemen; •Onder elektrisch vervoer en elektrische voertuigen in het geval van dit besluit wordt verstaan een volledig elektrische of een plug-in hybride auto (vierwielig); •Elektrische voertuigen regelmatig moeten worden opgeladen; •Gebruikers niet de vrijheid hebben om op een willekeurige locatie op te laden, maar zijn aangewezen op een parkeerplaats met een laadvoorziening; •Gebruikers zonder laadmogelijkheid op privéterrein, voor het (bij)laden van hun elektrische auto aangewezen zijn op een openbare laadvoorziening; •Het daarom wenselijk is, zo niet noodzakelijk, dat er op openbare locaties voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om deze elektrische auto’s op te laden c.q. dat er voldoende oplaadpunten beschikbaar zijn;   •De gemeente de visie ‘Duurzaam Overbetuwe’ heeft vastgesteld waarin elektrisch rijden een belangrijk speerpunt is en het parkeren van elektrische auto’s prioriteit krijgt ten opzichte van meer vervuilende auto’s; •Onvoldoende beschikbaarheid van openbare laadmogelijkheden een belemmering vormt voor de snelle opmars van elektrisch vervoer in Nederland; •Daarom een plankaart voor 8 openbare laadlocaties zijn opgesteld waarin deze locaties zijn bepaald naar criteria en waar, op basis van een (geldige) aanvraag en/of behoefte een laadpaal kan worden geplaatst; •De laadlocaties in de plankaart zijn bepaald aan de hand van een toekomstprognose per wijk (tot en met 2025) en een analyse van de ruimtelijke geschiktheid, zoals bereikbaarheid van de parkeerplaatsen (bij voorkeur in een cluster van parkeervakken of een parkeerterrein), de parkeerdruk en de aansluitmogelijkheden op het laagspanningsnet (in samenwerking met de netbeheerder); •Daarnaast tevens rekening is gehouden met het verkrijgen van een dekkend laadnetwerk binnen de bebouwde kom en een maximale loopafstand van 250 meter voor de (toekomstige) gebruiker; •De gemeente een concessieovereenkomst is aangegaan met een bedrijf (de concessiehouder) voor het verlenen van openbare laaddiensten voor elektrisch autovervoer; •De concessiehouder op aanvraag van gebruikers van elektrische voertuigen laadpalen mag plaatsen op de locaties van de Plankaart; •Het voor zowel de gebruiker als voor de concessiehouder van belang is dat een parkeerplaats met laadpaal beschikbaar is voor het laden van elektrische voertuigen en daarom vrijgehouden moet worden van voertuigen die enkel worden aangedreven door een brandstofmotor; •De gemeente de bevoegdheid heeft om parkeerplaatsen te reserveren voor uitsluitend het opladen van elektrische voertuigen, door middel van een verkeersbesluit; •De oplaadpaal gelijktijdig twee elektrische voertuigen kan opladen; •Er daarvoor bij iedere paal van de Plankaart twee parkeerplaatsen worden gereserveerd als parkeerplaats uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische en plug-inhybride voertuigen; •Door het tegelijk nemen van een verkeersbesluit voor 8 locaties van de plankaart, de doorlooptijd van het aanvraag- en realisatieproces van laadinfrastructuur korter wordt; •De uitvoering van het verkeersbesluit geschiedt door het plaatsen van het bord E8c van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met verwijzende pijlen naar de twee bijbehorende parkeerplaatsen; •Het verzamelverkeersbesluit niet automatisch inhoudt dat alle daarin opgenomen parkeerplaatsen ook daadwerkelijk direct van een openbare laadpaal en verkeersbord worden voorzien, aangezien de uitvoering afhankelijk is van de procedure van derden; •Bij het daadwerkelijk starten van een laaddienst op één van de locaties twee parkeerplaatsen worden ingericht als laadplaats uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische auto’s; •Bij ruimvoldoende gebruik van de laadpaal (5000 kwh. of meer) op verzoek van de concessiehouder een tweede openbare laadlocatie met twee parkeerplaatsen ernaast wordt ingericht, uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen; •De openbare laaddienst uitsluitend wordt verzorgd met gecertificeerde groene stroom uit hernieuwbare energiebronnen zoals: zon, wind en biomassa, waterkracht en stortgas afkomstig uit Nederland;   •Het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven; •De bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 voor het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden en het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.     Burgemeester en wethouders nemen, gelet op het voorgaande, de volgende     B E S L U I T E N :   1.Tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen op de locaties zoals opgenomen in de lijst met 8 mogelijke laadlocaties en de bijlage ‘Plankaart openbare laadlocaties gemeente Overbetuwe augustus 2023’ en daartoe de borden E8c van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen met onderbord met twee pijlen wijzend naar de bijbehorende parkeerplaatsen, maar wel onder de opschortende voorwaarden dat: A.het verkeersbesluit voor een locatie pas in werking treedt als de concessiehouder voor laaddiensten een verzoek bij de gemeente indient om op die locatie een laaddienst te starten; B.het verkeersbesluit geldt voor twee aangewezen parkeerplaatsen op de betreffende laadlocatie en die parkeerplaats conform het besluit wordt ingericht; C.bij ruimvoldoende gebruik van de laadvoorziening (5000 kwh. of meer), en op verzoek van de concessiehouder het besluit ook voor een te plaatsen tweede openbare laadpaal met twee parkeerplaatsen ernaast gaat gelden, nadat deze conform het besluit is ingericht.   2.Voor dit verkeersbesluit een uitvoeringstermijn te hanteren tot en met 1 februari 2024. Indien na het verstrijken van deze termijn nog geen uitvoering is gegeven aan een locatie – door het plaatsen van het bord E8c van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met onderbord met twee verwijzende pijlen naar de betreffende parkeerplaatsen vervalt het desbetreffende (deel)besluit voor deze locatie.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deElstgids.nl op 23-09-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Elst, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deElstgids.nl
Redactie deElstgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Elst
  2. 564abac34d747037a22f1d9c3e86355f

Gerelateerde berichten